Komunikatë-12.09.2014

 


 

Prishtinë, 12.09.2014                                         

                           KOMUNIKATË

 Më datën 12.09.2014 në ora 15:00 përfundojë afati për aplikim për pranimin e  studentëve në konviktet e Qendrës së Studentëve të Universitetit të Prishtinës.    Konkursi ishte i hapur 10 (dhjet) ditë, në këtë afatë kohor për strehim në konviktet e Qendrës së Studentëve  kanë aplikuar rreth 8000 studentë.Kapacitetet e Qendrës së Studentëve për pranim janë 3600.Komisioni në përbërje nga zyrtarët e Qendrës së Studentëve ,M.A.SH.T- it  dhe Parlamentit  Studentor  do të bëjnë  vlerësimin për studentët të cilët plotësojnë kushtet për vendosje në Qendrën e Studentëve.

 Rezultatet për  pranimin e studentëve të cilët kanë plotësuar kushtet për pranim do të publikohen më datën 23.09.2014.

 Me respekt,

 Drejtoria e Qendrës së Studentëve


 

Lajme

Konkurs per vitin 2014-2015

 Ketu mund ta merrni aplikacionin  ;  http://we.tl/brsBHikfxp

 

Qendra e studentëve në Prishtinë shpall:

                                                    K O N K U R S                                              

   Për aplikim, pranim të studentëve të rregullt në konviktet e Qendrës së Studentëve

 për vitin Akademik tetor 2014 – qershor 2015.

  Në konviktet e Qendrës së Studentëve mund të vendosen vetëm studentët e rregullt të Universitetit Publik të Prishtinës, komuna e të cilëve është më larg se 25 km nga Prishtina.

  Dokumentet e nevojshme për aplikim dhe nga të cilat mund të fitohen pikë:

 1.      Aplikacioni i plotësuar, i cili merret në pikën hyrëse në Qendrën e studentëve ose mundë të shkarkohet nga web faqja në internet www.qs.rks-gov.net si dhe ne profilin e rrjetit social facebook Qendra e Studenteve Prishtine

 2.      Kopje faqja e I-rë e indexit me përjashtim të studentëve të regjistruar në vitin e I.

 3.      Çertifikatën origjinale të notave nga fakulteti për suksesin e arritur në studime. Nota mesatare duhet të jet e precizuar [kalkuluar] sakt në çertifikat nga fakulteti përkatës.

4.      Vërtetimin përkatës për kategorin e  studentëve, fëmijë dëshmori, studentë i invalidit të luftës, studentë i prindit veteran të luftës,  i të pagjeturit. Dëshmia studentë i të burgosurit, përndjekurit politik, studentë me aftësi të kufizuara.

 

5.      Kartela sociale, origjinal në shiqim – dorzohet kopje për ata studentë që bëjnë pjesë në skemen sociale.Dëshmia se jan një e më shum studentë nga një familje

6.      Kopja e leternjoftimit për studentët e regjistruar në vitin e I-rë.

7.      Vertetimin nga fakulteti përkatës se është i regjistruar në vitin e I për studime në  UPP në vitin 2014/15. Kopja e fletëpagesës  së semestrit [nëse posedojn] për studentët e vitit të I-rë që janë regjistruar në fakultet.

Kriteret për pranim dhe pikët e mundëshme:

1.      Studentët me notë mesatare nga 6 – 7.9 fitojnë…………………….….5 -   7 pikë

2.      Studentët me notë mesatare nga 8 – 10 fitojnë.………………...….…12 – 15 pikë

3.      Dëshmia nga selia qendrore e shoqatave studentë {fëmijë} i dëshmorit.....10 pikë

4.      Dëshmia studentë [fëmijë] i prindit invalid i luftës selia e shoqatave….…..5 pikë

5.      Dëshmia studentë, prindi i të cilit është veteran i luftës, selia qend. e shoq..5 pikë

6.      Dëshmia studentë i të pagjeturit……………………………………...……...5 pikë

7.      Dëshmia studentë invalid civil i luftës…………………….……...…….....5 pikë

8.      Dëshmia studentë me aftësi të kufizuara …….……..……….………………5 pikë

9.      Dëshmia studentë i të burgosurit, përndjekurit politik………………….5 pikë

10.  Dëshmia më shumë se një studentë nga një familje [extrakti  lindjes].....3 pikë

11.  Dëshmia kartela sociale origjinal në shiqim, dorzohet kopje…...……….…..3 pikë

12.  Largësia e komunës nga Prishtina………………………………...……2 – 10 pikë

13.  Studentët jasht teritorit të Republikës për largësi marrin…………………...15 pikë

Studentët e interesuar aplikacionet e tyre i dergojnë në adresen:

Qendra e studentëve, rruga Agim Ramadani p. n. Prishtinë, çdo ditë pune nga ora 10,oo deri në orën 15,oo.

Të gjithë studentët e intersuar pavarsisht se cilës kategori i takojnë janë të obliguar ti nënshtrohen konkurimit me dokumentacionin që posedojnë. Reklamimet {arsyetimet e mëvonshme} jasht afatit nuk merren në shqyrtim.

Konkursi mbetet i hapur deri me datën   12.09.2014   nga dita e shpalljes.

Aplikacinet e pa kompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk shqyrtohen.

Studentët që kanë shkelë Rregulloret në fuqi në Qendren e studentëve nuk do të pranohen në konvikte.

• Në konvikte do të pranohen studentët me numrin më të madh të pikëve të fituara.

Publikimi i rezultateve bëhët me datën 23.09.2013.

 

  04.09.2014                                    Drejtoria e Qendrës së studentëve

                                                                                                

 

­­­­­­­­­______________________________________________ 

 

 

 

Studentski centar Univerziteta u Pristini Objavluje

 

 

 

                                                                                             

 

                                               K O N K U R S

 

 

 

          Za smestaj redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra za

 

                  Akademsku  godinu oktombar 2014- juni 2015.godine

 

 

 

Smestaj u studentskim domovima Studentskog centra mogu da dobiju samo redovni studenti javnog Univerziteta u Pristini sa mestom stanovanja koje je najmanje 25 km udaljeno od Pristine.

 

 

 

Dokumenta koja su potrebna za javljanje na konkurs:

 

 

 

  1. Popunjen obrazac prijave koji mozete da uzmete u Studentskom centru, ili na internet stranici www.qs.rks-gov.net i na fb profil Qendra e Studenteve Prishtine
  2. Fotokopija prve strane indeksa za studente II-IV godine, kao dokaz studentskog statusa,
  3. Uverenje o ocenama za uspeh ostvaren na studijama,
  4. Uverenje- karton o socijalnom stanju za one koje pripadaju socijalnoj semi,
  5. Odgovarajuce uverenje za decu mucenika, nestalih lica, licima-sa ogranicnim sposobnostima,
  6. Fotokopija licne karte, za studente prve godine,
  7. Priznanica (fotokopja) – potfrda iz fakulteta za studente prve godine,

 

 

 

Kriterijumi za ostvaranje parava na smestaj u studentskom domu i moguci bodovi

 

 

 

1.      Uspjeh studenata na studijama prema prosecnoj oceni  6 – 7.9 ...............       5 -  7 bodova

 

 2.   Uspjeh studenata na studijama prema prosecnoj oceni  7,9 – 10..............     12 -15 bodova

 

3.      U domu  broj VI, VI useljvaju se studenti sa maksimalnim bodova...................................                       

 

4.      Udaljenost mesta stanovanja od Pristine....................................................      2 -10 bodova

 

5.      Dokaz – dete mucenika ..............................................................................           5 bodova

 

6.      Dokaz – dete roditelja invalida ..................................................................           5 bodova

 

7.      Dokaz – dete nestalog lica...........................................................................          5 bodova

 

8.      Dokaz – mirnodopski invalid.......................................................................          5 bodova

 

9.      Dokaz  - socijalno – ekonomsko stanje.......................................................          3 bodova

 

10.  Dokaz – student sa ogranicnim sposobnostima............................................         5 bodova

 

11. Dokaz – student civilni invalid.......................... .........................................          5 bodova

 

                 

 

 

 

Zainteresovani studenti mogu da dostave  svoje prijave na sledecu adresu:

 

Studentski centar, ulica Agim Ramadani, bb.Pristina, svakog radnog dana od 10,oo do 15,oo casova.

 

 

 

 

 

Konkurs ostaje otvoren do 12.09.2014 godine, od dana objavljivanja.

 

 

 

Zakasnele prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom nece biti uzete u razmatranje.

 

 

 

Obrasce prijave mogu se uzeti na ulazu doma i. od radnika obezbedjenja.

 

 

 

Studenti koji su povredili odredbe vazeceg Pravilnika Studentskog centra ne mogu da dobiju smestaj.

 

 

 

U domu ce se primiti studenti sa najvecim brojem bodova.

 

 

 

 

 

 

 

     04.09.2014                                                                       Uprava Studentskog Centra

 

 

 

Lajme

youtube
Bashkohuni me ne në facebook!
Na percjellni ne twiter