Njoftohen studentët se afati për ankesa është me datat 24 dhe 25 shtator 2019, deri ne ora 24:00. Paraqitja e ankesave bëhet përmes sistemit online ne linkun e publikuar ne adresat zyrtare ne webfaqen qs.rks-gov.net dhe përmes profilit zyrtar Qendra e Studenteve-Prishtine. Të drejtë ankese kanë të gjithë studentët aplikues që nuk kanë fituar të drejten për strehim në konvikte.

Gjatë procesit të ankesave nuk pranohen dokumente shtesë.

Më posht mund të gjeni linkun për paraqitjen e ankesave  https://qs.uni-pr.edu

Për çdo paqartësi dhe informacione kontaktoni ne nurmin 044 538 076