Njoftim per anulimin e shpalljes se konkursit te brendshem per avancim ne karrier