Drejtori i Përgjithshëm

Zëvendesues i Drejtorit të Përgjithëm: Ekrem Rudari

Sektori i Prokurimit

Skender Lepaja

038 20065813

skender.lepaja@rks-gov.net

Sektori për Inspektim të Brendshëm

Adlie Hamiti

038 20065817

adlie.hamiti@rks-gov.net