Drejtoria Ligjore

Drejtori: Xhavit Dakaj

Sektori i Hartimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit

Sektori për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, Mbështetjen dhe Bashkëpunimin Ndërinstitucional në Fushën e Legjislacionit