Ne bazë të nenit 11,12 pika 1(1.1) dhe nenit 18 pika 1 të Ligjit nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës ,nenit 3 dhe 4 pika 1 dhe 3 të Rregullorës nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës,Qendra e Studentëve e Universitetit të Prishtinës në Prishtinë për plotësimin e vendit të lirë të punës publikon këtë konkurs

Një(1) Zyrtar/e për shërbime studentore -kodi AD/590-grada 10

Per me shume informata mund te gjeni te linkun me posht

konkurs per zyrtare per sherbime studententore