Search
Close this search box.

KONKURS

Share

Qendra e Studentëve në Prishtinë shpallë : 12.09.2023

    KONKURS

Për pranimin e studentëve në konvikte dhe ushqim në mensën e studentëve për vitin Akademik 2023/2024.

Aplikimi bëhët përmes sistemit ONLINE. Linku për aplikim është i publikuar në web faqen zyrtare të QS-së qs.rks-gov.net dhe në profilin zyrtar në facebook Qendra e Studenteve-Prishtine. Udhëzuesi për aplikim gjendet në linkun e shfaqur.

https://qs.uni-pr.edu/

Studentët e rregullt të UP-së, kanë mundësi të aplikojnë veçmas për të fituar të drejtën për t’u ushqyer në mensën e studentëve.
Kriteret për të aplikuar janë të njëjta sikurse për aplikim për konvikt.
Numri i studentëve që do të përfitojnë për ushqim në mensë, është 1500 student.

Në konviktet dhe mensën e QS-së pranohen studentët e rregullt të studimeve themelore, komuna e të cilëve është 25 km e më larg nga Prishtina.

Kriteret për pranim dhe pikët e mundshme:

 1. Studentët nga Fakulteti i Mjekësisë, Fakulteti Teknik dhe Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore me notë mesatare 9.00 dhe me largësi 25 km e më shumë nga Prishtina, pranohen në konvikte pavarësisht totalit të pikëve që fitojnë.
 2. Studentët nga fakultetet e tjera me notë mesatare 9.5 dhe me largësi 25 km e më shumë nga Prishtina pranohen në konvikte pavarësisht numrit të pikëve të fituara.
 3. Studentët për notë mesatare fitojnë (varësisht nga nota mesatare)…..….5 – 15 pikë Largësia nga Komuna e Prishtinës…………….…………………………2 – 10 pikë Studentët jashtë territorit të Republikës për largësi marrin….………..……..15 pikë Studentët me status të vaçant për pikë shtesë sipas kategorive:
  1. student (fëmijë) i dëshmorit ——————————————10 pikë
  2. student (fëmijë) i prindit invalid të luftës —————————5 pikë
  3. student, prindi i të cilit është veteran i luftës ————————3 pikë
  4. student i të pagjeturit —————————————————5 pikë
  5. student invalid civil i luftës ——————————————-5 pikë
  6. student i prindit martir nga lufta ————————————–4 pikë
  7. student me aftësi të kufizuara —————————————–6 pikë
  8. student i të burgosurit, politik ———————————–4 pikë
  9. student me asistencë sociale ——————————————4 pikë
   10.dy e më shumë studentë nga një familje aplikant në QS ……….3 pikë

Të gjithë studentët e këtyre kategorive të cilët përfitojn pikë shtesë duhet që përmes sistemit ONLINE të ngarkojnë dokumentacionin e kërkuar (vertetimin)nga :

 • Shoqata e të Burgosurve Politik, zyra qëndrore Prishtinë
 • Shoqata e personave me Aftësi të Kufizuara – Hendikos, zyra qëndrore Prishtinë.
 • Shoqata e familjeve të dëshmorëve – Selia qëndrore në Prishtinë
  .Studenti i prindit martir nga lufta, student i të pagjeturit, student invalid civil i luftës vendimi i MPMS dhe çertifikata e bashkësisë familjare. • Studentët , prindërit e të cilëve janë veteran të Luftës , e të cilët marrin pagë nga Buxheti i Republikes së Kosovës, e ngarkojnë çertifikatën e veteranit të prindit , të lëshuar nga Qeveria e Republikes së Kosovës, ndërsa studentët prindërit e të cilëve nuk marrin pagë nga Buxheti i Republikes së Kosovës nuk kanë nevoj t’a bëjnë ngarkimin e çertifikatës së prindit veteran, sepse pikët i’u llogariten nga vet sistemi, nga të dhënat e MPMS. Sqarim: Njoftojmë studentët se pikët e fituara nga nota mesatare, nga largësia, student i prindit invalid të luftës, studentëve me asistencë sociale pikët i’u llogaritën përmes sistemit online. Andaj nuk është e nevojshme që këto dokumente të ngarkohen gjatë aplikimit. . Te kategoria dy e më shumë studentë nga një familje, aplikuesi për vendosje në QS me rastin e aplikimit studenti i dytë apo i tretë nga e njejta familje, duhet të shkruaj nr. e letërnjoftimit të aplikantit të parë , në opsionin e hapur për këtë kategori. • Konkursi mbetet i hapur deri me datën 18.09.2023 nga dita e shpalljes.
  . Studentët që kanë thyer Rregulloret në fuqi në Qendrën e Studentëve nuk do të pranohen në konvikte. • Në konvikte do të pranohen studentët me numrin më të madh të pikëve të fituara. Publikimi i rezultateve bëhet me datë 26.09.2023 në tabelat e konvikteve dhe faqet zyrtare të QSP.
  • Afati për ushtrimin e ankesave ONLINE është 27 – 28.09.2023. • Publikimi i rezultateve të ankesave bëhet me datën 03.10.2023. Drejtoria e Qendrës së Studentëve, Prishtinë

Studentski centar u Prištini objavljuje: 12.09.2022

KONKURS

Za prijem studenata u domove i prehranu u studentsku menzu za akademsku godinu 2023/2024.

Prijava se vrši putem ONLINE sustava. Link za prijavu objavljen je na službenoj web stranici QS qs.rks-gov.net i na službenom Facebook profilu Studentski centar-Priština. Vodič za prijavu možete pronaći na prikazanoj poveznici.
Ove akademske godine, redovni studenti UP-a imaju mogućnost da se posebno prijave za sticanje prava na ishranu u studentskoj menzi.
Kriterijumi za prijavu na prava hrane su isti kao i za prijavu studentskog doma.
Broj studentia koji će dobiti hranu u menzi je 1500 studenata.

Kriteriji za upis i mogući bodovi:

 1. Studenti Medicinskog fakulteta, Tehničkog fakulteta i Fakulteta matematičko-prirodnih znanosti s prosječnom ocjenom 9,00 i udaljenošću od Prištine 25 km i više primaju se u studentske domove bez obzira na ukupan broj bodova.
 2. Studenti s drugih fakulteta s prosječnom ocjenom 9,5 i udaljeni 25 km i više od Prištine primaju se u domove bez obzira na broj osvojenih bodova.
 3. Učenici za prosječnu ocjenu zarađuju (ovisno o prosječnoj ocjeni)… ..… .5 – 15 bodova
 4. Udaljenost od općine Priština ……………. ………………… ……… 2 – 10 bodova
 5. Studenti izvan teritorija Republike na udaljenost dobivaju. ……… .. …… .15 bodova

Studenti sa posebnim statusom za dodatne bodove prema kategorijama:

1. učenik (dijete) mučenika ----------------------------------------- - 10 bodova
2. učenik (dijete) ratnog vojnog invalida --------------------------- 5 bodova
3. učenik, čiji je roditelj veteran rata -------------------------------- 3 boda
4. učenik nestalog -------------------------------------------- ------- --5 bodova
5. student invalid civilnog rata -----------------------------------------5 bodova
6. učenik rata mučenik roditelj --------------------------------------- 4 boda
7. učenik s teškoćama u razvoju ------------------------------------- 6 bodova
8. zatvorenik student, politički ----------------------------------- ----4 boda
9. učenik sa socijalnom pomoći ---------------------------------------4 boda

10.dva učenika više iz jedne prijavljene obitelji u QS 3,33 boda

Svi učenici ovih kategorija koji dobiju dodatne bodove moraju putem ONLINE sustava učitati potrebnu dokumentaciju (provjeru) sa:

 • Udruženje političkih zatvorenika, sjedište u Prištini
 • Udruženje osoba s invaliditetom – Hendikos, sjedište u Prištini.
  .Student student student iz rata, student nestalog, student građanskog rata s invaliditetom, odluka MRSZ -a i svjedodžba obiteljske zajednice.

Studenti čiji su roditelji veterani i primaju platu iz Budžeta Republike Kosovo postavljaju uverenje roditelja izdato od strane Vlade Republike Kosova, dok studenti čiji roditelji ne primaju platu iz Budžeta Republike Kosova ne treba učitavati sertifikat roditelja veterana, jer je bodove obračunavano od samog sistema iz podataka Ministarstva prosvete.

Objašnjenje: Obavještavamo učenike da su izračunate bodove dobivene iz prosječne ocjene, s udaljenosti, učenika roditelja mučenika, učenika s ratnim vojnim invalidom, učenika ratnog vojnog invalida, učenika roditelja veterana i učenika s socijalnom pomoći putem mrežnog sustava. Stoga nije potrebno da se ti dokumenti učitavaju tijekom prijave.

U kategoriji dva ili više učenika iz jedne obitelji, podnositelj zahtjeva za smještaj u QS prilikom prijave drugi ili treći student iz iste obitelji, mora napisati ne. osobne iskaznice prvog podnositelja zahtjeva u otvorenoj opciji za ovu kategoriju.

• Natječaj ostaje otvoren do 18.09.2022. Od dana objave.
. Studenti koji su prekršili Pravilnik koji je na snazi ​​u Studentskom centru neće biti primljeni u domove.

• Studenti s najvećim brojem osvojenih bodova bit će primljeni u domove.

Objavljivanje rezultata vrši se 26. 09. 2023. u tablicama studentskih domova i službenim web stranicama QSP -a.
• Rok za podnošenje ONLINE žalbi je 27 – 28.09. 2023. godine.

• Objavljivanje rezultata pritužbi vrši se 03.10.2023.

                               Uprava Studentskog centra, Priština

Konkurs

Qendra e Studentëve hap konkurs për këto pozita nga data 16.02.2024 deri me 01.03.2024 Pozitat per te cilat do te zhvillohen procedurat janë : Dy

© 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara