Qendra e Studentëve në Prishtinë shpallë:   29.10.2020                                                 

Për pranimin e studentëve në konvikte dhe ushqim në mensën e studentëve për vitin Akademik 2020/2021.

 Duke u bazuar në raportin e vlerësimit dhe rekomandimet  e IKSHPK-së me nr 724, datë 15.10.2020  për Qendr[ën e Studentëve në Prishtinë lidhur me pranimin-vendosjen e studentëve në konvikte në kohën e pandemisë Covid-19 kërkohet që të respektohen kriteret bazë :

•  vendosja vetëm nga një student në një dhomë të konvikteve,

• respektimi i të gjitha masave anti covid të lëshuara nga IKSHPK, MSH dhe institucionet e tjera relevante.

Aplikimi bëhët përmes sistemit ONLINE. Linku për aplikim është: https://qs.uni-pr.edu/?fbclid=IwAR1xKlcmkvuMkgHdBXimJ2W8KgrsCcWzscSxjSfz5XNuj9os-CBYTubSDSA dhe në profilin zyrtar në facebook Qendra e Studenteve-Prishtine. Udhëzuesi për aplikim gjendet në linkun e shfaqur.

 Në konviktet dhe mensën e QS-së  pranohen studentët e rregullt të studimeve themelore, komuna e të cilëve është 25 km e më larg nga Prishtina.

   Kriteret për pranim dhe pikët e mundëshme:

   1.   Studentët nga Fakulteti i Mjekësisë, Fakulteti Teknik dhe Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore me notë mesatare 9.00 dhe me largësi 25 km e më shumë nga Prishtina, pranohen në konvikte pavarësisht totalit të pikëve që fitojnë.

   2.  Studentët nga fakultetet e tjera me notë mesatare 9.5 dhe me largësi 25 km e më shumë nga Prishtina pranohen në konvikte pavarësisht numrit të pikëve të tubuara.

   3.   Studentët për notë mesatare fitojnë (varësisht nga nota mesatare)…..….5 –  15  pikë

  • Largësia nga Komuna e Prishtinës…………….…………………………2 – 10  pikë
  • Studentët jashtë territorit të Republikës për largësi marrin….………..……..15 pikë

Studentët me status të vaçant për pikë shtesë sipas kategorive:

    1. student (fëmijë) i dëshmorit ——————————————10  pikë

    2. student (fëmijë) i prindit invalid të luftës  —————————5  pikë

    3. student, prindi i të cilit është veteran i luftës ————————4  pikë

    4. student i të pagjeturit —————————————————5  pikë

    5. student invalid civil i luftës  ——————————————-5  pikë

    6. student i prindit Martir nga lufta ————————————–4  pikë

    7. student me aftësi të kufizuara —————————————–6  pikë

    8. student i të burgosurit, politik ———————————–4   pikë

    9. student me asistencë sociale ——————————————3  pikë

10.dy e më shumë studentë nga një familje aplikant në QS duhet të ngarkojnë

    leternjoftimin e njëri tjetrit. ……………………………………….3  pikë

Të gjithë studentët e këtyre kategorive të cilët përfitojn pikë shtesë duhet që përmes sistemit ONLINE të ngarkojnë dokumentacionin e kërkuar.

Studentët prindërit e të cilëve u përkasin kategorive të dala nga Lufta e UÇK-së vërtetimet, çertifikatat duhet ti marrin në Zyren [ndërtesën] e Qeverisë [ZKM-ZVL]

• Shoqata e të Burgosurve Politik, zyra qëndrore  Prishtinë

• Shoqata e personave me Aftësi të Kufizuara – Hendikos, zyra qëndrore Prishtinë.

.  Student i prindit martir nga lufta dhe student i të pagjeturit, vendimi i MPMS dhe çertifikata e bashkësisë familjare.

Sqarim: Njoftojmë studentët se pikët e fituara nga nota mesatare dhe nga largësia llogaritën në mënyrë automatike nga SEMS ndërsa studentëve  nën asistencën sociale pikët i’u llogaritën përmes sistemit online. Andaj nuk është e nevojshme që këto dokumente të ngarkohen gjatë aplikimit.

  •Konkursi mbetet i hapur deri me datën 07.11.2020,   nga dita e shpalljës.

Studentët që kanë thyer Rregulloret në fuqi në Qendrën e Studentëve nuk do të pranohen në konvikte.

• Në konvikte do të pranohen studentët me numrin më të madh të pikëve të fituara.

Publikimi i rezultateve bëhet me datë 16.11.2020 në tabelat e konvikteve dhe faqet zyrtare të QSP.

• Afati për ushtrimin e ankesave ONLINE është 17 – 18 nëntor 2020.

  • Publikimi i rezultateve të ankesave bëhet me datën 20.11.2020.

                                                                 Drejtoria e Qendrës së Studentëve, Prishtinë

Studentski Centar u Prištini objavljuje:                                                     

   KONKURS

Za prijem studenata u domovima i ishrana u studentskoj menzi za akademsku 2020/2021.

 Na osnovu izveštaja o proceni i preporuka NIJZK-a sa brojem 724 dana 15. oktobra 2020. godine za Studentski centar u Prištini u vezi sa prijemom i smeštanjem studenata u studentske domove tokom pandemije Covid 19, potrebno je ispoštovati osnovne kriterijume:

• smeštaj samo po jednog studenta u sobi studentskog doma,

• poštovanje svih mera anti covid izdatih od strane NIJZK, MZ i drugih relevantnih institucija.

Prijavljivanje se vrši putem ONLINE sistema. Link za aplikaciju objavljena je na zvaničnoj web stranici SC-a qs.rks-gov.net i na zvaničnom Facebook profilu Studentski centar-Priština. Vodič za prijavu možete pronaći na prikazanom linku.

 U studentskim domovima i menazi SC biće primljeni redovni studenti osnovnih studija, čija je opština udaljena 25 km od Prištine.

   Kriterijumi za prijem i mogući bodovi:

   1.   Studenti Medicinskog fakulteta, Tehničkog fakulteta i Fakulteta Prirodno-matematičkih nauka sa prosečnom ocenom 9,00 i sa udaljenost od 25 km i više od Prištine, primaju se u studentske domove bez obzira na ukupan broj bodova koji dobiju.

   2.  Studenti ostalih fakulteta sa prosečnom ocenom 9.5 i sa udaljenost od 25 km i više od Prištine primaju se u studentske domove bez obzira na broj prikupljenih bodova.

   3.   Studenti prema prosečnoj oceni dobijaju (zavisi od prosek ocene ………… 5 – 15 bodova

  • Udaljenost opštine od Prištine……………………………………………………….2 – 10 boda
  • Studenti van teritorije Republike na udaljenosti dobijaju ……………………..15 bodova

Studenti sa posebnim statusom za dodatne bodove prema kategorijama:

    1. studenti (deca) palih boraca —————————————————– 10 bodova

    2. studenti (deca) roditelja ratnog vojnog invalida ——————————– 5 bodova

    3. studenti čiji je roditelj ratni veteran ———————————————– 4 boda

    4. studenti (deca) nestalih lica ——————————————————– 5 bodova

    5. studenti  civilni  invalid ———————————————————— 5 bodova

    6. studenti čiji je roditelj mučenik (šehid) i heroj ———————————- 4 bodova

    7. student sa ograničenim sposobnostima ——————————————–6 bodova

     8. studenti (deca) političkih zatvorenika ——————————————– 4 bodova

    9. student koji primaju socijalnu pomoć ——————————————— 3 boda

10. dva i više studenta iz iste porodice koji apliciraju za SC mora da dostave

    međusobno lične karte  …………………………………………………………………………3 poena;

Svi studenti ovih kategorija koji dobiju dodatne bodove moraju da putem ONLINE sistema dostave potrebnu dokumentaciju.

Studenti čiji roditelji pripadaju kategorijama koje su proistekle iz rata OVK moraju da dostave potvdru, certifikat u Kancelariji (zgradi) Vlade [UP-KRV]

• Udruženje političkih zatvorenika, glavno sedište Priština

• Udruženje osoba sa invaliditetom – Hendikos, glavno sedište Priština.

• Studenti roditelja mučenika rata i studenti nestalih lica, rešenje MRSZ i uverenje o zajedničkom domačinstvu.

Objašnjenje Obaveštavamo studente da bodovi dobijeni na osnovu prosečne ocene i sa udaljenosti SEMS uračunava automatski, dok se bodovi studenata sa socijalnoj pomoći računaju putem online sistema. S toga nije neophodno da se ovi dokumenti dostave tokom apliciranja.

  • Konkurs ostaje otvoren do 07.11.2020, od ​​dana objavljivanja.

Studenti koji su prekršili propise na snazi u Studentskom centru neće biti primljeni u studentske domove.

• U studentskim domovima će biti primljeni studenti sa najvećim brojem osvojenih bodova .

Objavljivanje rezultata će biti dana16.11.2020 na oglasnoj tabli studetskih domova i na  zvaničnoj web stranici SCP-a.

Rok za podnošenje ONLINE žalbi je 17 18 novembar 2020

  Objavljivanje rezultata na želbe biće dana 20.11.2020

                                                                 Direktorijat Studentskog centra, Priština